شماره تماس : 09170163430

تعرفه ها

تعرفه ها

 * تعرفه خرید تبلیغات و کسب درآمد *

بازدید ساز (فعال)

تبلیغ دهنده :

بازدید ایرانی : 2.3 ریال 

بازدید ایرانی و خارجی : 1.3 ریال

بازدید خارجی : 0.3 ریال

نمایش دهنده :

پورسانت بازدید ایرانی : 70 درصد

پورسانت بازدید خارجی : 60 درصد

 

پاپ آپ (فعال)

تبلیغ دهنده :

بازدید ایرانی : 70 ریال 

بازدید ایرانی و خارجی : 60 ریال

بازدید خارجی : 50 ریال

نمایش دهنده :

پورسانت بازدید ایرانی : 70 درصد

پورسانت بازدید خارجی : 60 درصد